Cinuçen Tanrıkorur Uluslararası Hatıra Kitabı

“ÇİNUÇEN TANRIKORUR”
ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ YAZIM KURALLARI
 
Kitapta, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır.
 
1. Makalelerin bu kitapta yayınlanabilmesi için, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum belirtilmek şartı ile kabul edilebilir.
2. Yazıların her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.
3. Yazılarda Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu’na uyulması tavsiye edilir.
4. Yazılar, Word programına 11 punto, Times New Roman yazı karakteriyle, tek satır aralığında, A4 kağıdına kenar boşlukları, üst 6.2 cm, alt 5.5 cm, sağ ve sol 4 cm, üst bilgi 5.2 cm, alt bilgi 5 cm, cilt payı 0 cm şeklinde düzenlenir.
5. Metindeki paragrafların ilk satırı 1 cm içeriden başlayacaktır. Ana başlık büyük harfle ve metin gövdesini ortalayacak şekilde, alt başlıklar ise paragraf düzenine uygun olarak (1 cm içeriden) konulacaktır. Başlık yazısının sağ alt tarafına yazar veya yazarların adları yan yana yazılır. Yazar ad/adları yazılırken herhangi bir akademik unvan belirtilmez. Yazarın akademik unvanı, çalıştığı kurum (üniversite, fakülte, bölüm veya diğer) adları dipnot biçiminde sayfanın altına yazılmalıdır. Akademik unvan dışında başka unvan kullanılmaz.
6. Araştırma ve inceleme dalındaki yazılar Özet, Abstract, Giriş, İnceleme ve Sonuç şeklinde düzenlenir. Yabancı dilde yazılan yazılarda yukarıdaki bölümlerin yabancı dildeki karşılıkları kullanılır ve aynı düzenlemeye uyulur.
7. Yazılarda “dipnot” veya “metin içi gösterim” yöntemleri kullanılabilir.
8. Yazılar 40 sayfayı geçmemelidir.
 
Dipnotlar
Bilimsel çalışmada kullanılan kaynakların künyesi dipnot olarak sayfa altında gösterilir. İstifade edilen kaynaklar ilk geçtikleri yerlerde ayrıntılı ve aşağıdaki örneklerde belirtilen sıralamaya uygun olarak verilir.
a. Kitaplar:
Yazar Adı, Soyadı, Kitap Adı (italik), Baskı Sayısı, Yayınevi, Yayın Yeri ve Yılı, Sayfa Numarası.
Örnek: Ahmet Hamdi Zafer, Keman Alfabesi, 1. Baskı, Ceren Yayıncılık, Edirne, Ağustos 2018, s. 33.
b. Makaleler:
Yazar Adı Soyadı, Makale Adı (tırnak içinde), Dergi/Kitap Adı (italik), Cilt No, Sayı, Yayın Yeri ve Yılı, Sayfa Numarası.
Örnek: M. Öcal Oğuz, “Terim Olarak Somut Olmayan Kültürel Miras”, Milli Folklor Dergisi, Cilt 25, 2013, s. 100.
c. Bültenler ve Yıllıklar:
Yayınlayan Kurum, Yayın Adı (italik), Yayın Yeri ve Yılı, Sayfa Numarası.
Örnek: Devlet İstatistik Enstitüsü, Türkiye İstatistik Yıllığı 1997, Ankara 1998, s.17-21.
d. Tezler
Yazar adı soyadı, Tez başlığı (tırnak içinde), (Tez derecesi, Üniversite, Yıl), Sayfa Numarası
Örnek: Serdar Yılmaz, “Kazakistan’ın Türkiye Politikası”, (Doktora tezi, Trakya Üniversitesi, 2016), s. 98.
e. İnternet Tabanlı Kaynaklar:
Yazar Adı ve Soyadı, Belgenin Başlığı, Eserin Başlığı (varsa), Edisyon veya Dosya Numarası (ilgili ise), Adres ve Erişim Yolu, Ziyaret Tarihi (parantez içinde) verilir. Varsa sayfa numarası belirtilir. İnternet ortamından yararlanılan kitap ve makalelerde normal atıf uygulamasına göre genel dipnot usulüne uyulur. Ancak belirtilen veri uygulamalarına da yer verilir.
Örnek: Mehmet Tez, “Avrupa’nın en kirli havası”, httphttp://www.milliyet.com.tr/Milliyet.aspx?aType=gundemYazarTumYazilarV4&AuthorID=479, (15.11.2018).
Örnek: Türkiye’nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu, Avrupa Toplulukları Komisyonu, Brüksel, http://www.aggs.gov.tr/uploads/files/ilerleme_raporu_2004_tr.pdf (07.10.2005)
Metin İçi Gösterim
İstifade edilen kaynaklar metin içerisinde kaynakça bağlacıyla “yazar ve yıl” yöntemine göre, yazarın soyadı, basım yılı ve sayfa numarası verilerek yapılmalıdır.
a. Yazarın adı yazı içinde geçiyorsa, kaynağın yılı parantez içinde yazılmalıdır.
Örnek: Yıldırım (1966) ya da sayfa no vererek, Yıldırım (1966: 70-97).
b. Bazı durumlarda yazarın adı parantez içinde verilebilir.
Örnek: Bu alanda yeni gelişmeler kaydedilmektedir. (Raths, 1967: 40-85).
c. Aynı yılda aynı yazar tarafından yazılmış iki kaynak gösterilecekse, aşağıdaki şekilde verilir.
Örnek: Gates (1967a: 45-50; 1967b: 130-170).
d. Kaynak iki yazarlı ise yalnızca soyadları yazılır.
Örnek: Massialas ve Cox (1966: 37-66).
e. Soyadları aynı olan iki yazarın aynı yılda yayınlanmış eserleri, adlarının ilk harfleri ile ayırdedilir.
Örnek: Smith, O. ve Smith, B. (1958: 251-251).
f. Kaynağın yazarı ikiden fazla ise, birinci verilişte bütün soyadları yer alır.
Örnek: Bursalıoğlu, Aydın, Kaya, (1995: 120-145).
g. Daha sonraki verilişlerde “vd.” kullanılır.
Örnek: Bursalıoğlu vd. (1995: 120-145).
h. Bir dizi biçiminde verilen kaynaklar en yeni tarihli olandan eski olana doğru sıralanarak bir parantez içine alınır ve noktalı virgül ile ayrılır.
Örnek: Bu konudaki son gelişmelere göre (Cobb, 1972: 221; Flanders, 1970:124; Bursalıoğlu vd., 1995: 31).
i. Yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılırken, parantez açılır, söz konusu internet kaynağının başlığından birkaç kelime seçilerek tırnak içine alınır, daha sonra yılı yazılarak parantez kapatılır.
Örnek: (“İnternette 1 saniyede”, 2017)
- İnternette 1 saniyede neler oluyor?. (2017, 4 Ocak). Erişim adresi: http://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/internette-1-saniyede-neleroluyor,XUH_UVqM80GODfAK20z__Q/mfBzmt1kgUm2CCL1b5iFfg  -
Kaynakça
Kaynakça hazırlanmasında dipnot veya metin içi gösterim yöntemine göre aşağıdaki hususlara uyulur.
Sayfanın ortasına büyük harflerle KAYNAKÇA yazılacaktır. Kaynakçadaki eserler yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralandığından, eserlere ayrıca sıra veya bölüm numarası verilmeyecek ve yazarların unvanları kullanılmayacaktır.
Dipnot yöntemi: Yazarın Soyadı, Adı, varsa Makalenin Başlığı (tırnak içinde), Dergi veya Kitabın Adı (italik), varsa Derleyen veya Çevirenin Adı, Cildi, Sayısı, birden fazla basıldıysa kaçıncı baskı olduğu, Basım Yeri ve Yılı, Makalenin bulunduğu sayfa aralığı biçiminde verilir. Aynı yazarın birden fazla eseri kaynak olarak kullanılmışsa basım tarihine veya alfabetik sıraya göre eskiden yeniye doğru dizilmelidir. Kaynakçada her kaynak 1 cm içeriden yazılmalıdır.
Metin içi gösterim: Sol girinti, ilk satır girintisinden 1 cm geride başlamak kaydıyla şu şablona uymalıdır:
Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yıl). İtalik şekilde kitabın adı. Baskı Yeri: Yayınevi.
Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfleri. (Yıl, varsa ay). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde (Sayı), Sayfa Numara Aralığı. Doi numarası
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Tezin adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Kurumun Adı, Kurumun Yeri.
Dipnot yöntemi için belirtilmemiş hususlarla ilgili olarak http://dergipark.gov.tr/uploads/submissionfiles/14a9/d2bf/37da/595018dfe908c.pdf adresine;
Metin içi gösterim yöntemi için belirtilmemiş hususlarla ilgili olarak https://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf adresine başvurulabilir.
12. Gönderilen yazılara ait resim, şekil ve grafikler sayfa yazım alanını taşmayacak biçimde net ve ofset baskı tekniğine uygun olmalıdır. Bunların sıra numarası ve adı her şeklin veya grafiğin altında verilir.
13. Derginin bir sayısında, ilk isim olarak bir yazarın ikiden fazla eseri basılamaz. Dönemler içerisinde ikiden fazla gönderilmişse ilk ikisi dışında kalanlar, daha sonraki sayılara aktarılır.
 
 
 
 
 

 

YAYIN KABULÜ NASIL YAPILACAKTIR?

 

• Makaleler 15 Mart – 15 Temmuz 2021 tarihleri arasında E-posta yoluyla kabul edilecektir.

Makale gönderim adresi: tanrikorurkitap@trakyaedu.tr

• E-posta adresimize(tanrikorurkitap@trakya.edu.tr) çalışmanızı, intihal raporu ile beraber ekte göndermeniz yeterli olacaktır. Yayınların kabul edilebilmesi için intihal raporunun %20’un altında olması gerekmektedir.

• Çalışmalarınız, bilgisayar işletim sistemi farklılıklarından kaynaklanan kelime kaymalarını, cümle birleşmelerini, tablo, grafik, formül benzeri kısımlarda oluşabilecek hataları en aza indirmek adına; bu kılavuzda belirtilen formatta hem Word dosyası hem de PDF’ye çevrilmiş halde gönderilecektir.

• Çalışmalarınızdaki harf ve imlâ hatalarının dikkatlice incelenmesi yapıldıktan sonra yayınevimize gönderilmesi gerekmektedir.

• Kitap bölümleri içinde yer verilen bütün görseller (resim, fotoğraf, grafik, desen, çizim vb.) şekil olarak adlandırılmalıdır. Şekiller 1’den başlayarak numaralandırılmalı, şekil başlıkları şekil altında, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, ortalı yazılmalıdır.

•Kitap bölümleri içinde yer verilen görsel formattaki tüm imgeler en az 300 dpi çözünürlükte ve JPEG ya da TIFF görüntü formatında olmalıdır. Gerekmedikçe dolgu kullanılmamalı, sade, açık ve kolay anlaşılabilirlik ön planda tutulmalıdır.

• Kitap bölümleri içinde yer verilen tüm şekil ve tablolara metin içerisinde atıf yapılmalıdır. (xxx değerleri Tablo 2 ve Şekil 4’de verilmiştir.).

• Kaynaklar “KAYNAKLAR/REFERENCES” başlığı altında alfabetik sıralamaya göre ve numara verilerek yazılmalıdır. Kullanılan tüm kaynaklar orijinal dilindeki haliyle yazılmalıdır. Yani Türkçe ya da herhangi başka dildeki bir kaynak KAYNAKLAR /REFERENCES bölümünde verilirken İngilizceye ya da Türkçeye çevrilmeden orijinal dilindeki haliyle yazılmalıdır. Farklı türden kaynak yazım örnekleri aşağıda verilmiştir.

• Kitap bölümleri içinde yer verilen tablolar (çizelge) Tablo olarak adlandırılmalı, Tablolar 1’den başlayarak numaralandırılmalı, Tablo başlıkları tablo üzerinde, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, ortalı, 11 punto, Times New Roman yazılmalıdır. Tablolar arka sayfaya devam etmesi durumunda tablo bölünmemeli, Table 1. (devam ediyor/continued) gibi ifadeler kullanılmamalı, tablolar KESİNLİKLE bütünlük arz etmelidir.

• Çalışmanız bir tezden çevrilmiş ise çalışmanızla muhatap olan kişilerden de gerekli izinlerin alınmış olması ve sözleşmede imzalarının alınmış olması gerekmektedir.

• Kitabınız tez vb. platformlarda yayınlanmış ise bölüm ve kitabınızda bunun dipnot olarak belirtilmiş olması gerekmektedir.

• Çalışmanız elimize ulaşmıştır mesajı, Yayınınızın kabul edildiği anlamını taşımaz.

• Yayınladığımız eserlerin telif hakkı Trakya Üniversitesi Yayınevine aittir.

• Eser’in tamamı veya bir bölümü hakkında hak talep edildiği takdirde bundan doğabilecek tazminat ve yasal sorumlulukları yazarın kendisine aittir

• Sözleşmelerin bütün muhataplarıyla beraber imzalanması gerekmektedir.

 

• Bölümlü kitaplarda her bölüm için kaç yazarı varsa imzalamalıdır.

• Sözleşme veya sözleşmelerin imzalanarak tekrar e-posta üzerinden yayınevimize gönderilmesi yeterli olacaktır.

• Söz konusu bölümleriniz yayın kurulunca incelendikten ve olurları alındıktan sonra yayınlanacaktır.

• Yayından önce size kitap taslağının son hali gönderilecek ve düzeltme talepleriniz alınacaktır.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Bu içerik 12.03.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 173 kez okundu.